จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรเรื่องการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรของสาธารณรัฐเมียนมาร์ รุ่นที่ 8

ระหวางวันที่่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ศูนยวิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรเรื่องการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรของสาธารณรัฐเมียนมาร์ รุ่นที่ 8 นำโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ศปร.) จำนวนรวม 30 คน 

ข่าว/ภาพ : ศูนยวิจัยข้าวปทุมธานี