รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม“เกษตรแบบแปลงใหญ่” ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ณ จังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ” พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผน “การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

            โดยมี นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่พร้อมคณะติวเข้ม พร้อมรับฟังปัญหา และแนวทางพัฒนาร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูกให้เกษตรกร โดยจะเริ่มในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายนนี้

             ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นฝ่ายเลขาฯ และกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบด้านของการผลิต จึงเข้ามาดูกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีวิธีการดำเนินงาน โดยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คาดการณ์เอาไว้

            กระทรวงเกษตรฯมุ่งส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ และชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินการ  โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันและผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุน   การผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งทางรัฐบาลจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้และความช่วยเหลือทั้งในเรื่องปัจจัย     การผลิตที่จำเป็น รวมทั้งในเรื่องของแหล่งน้ำ และหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะช่วยเข้าไปแก้ไข

            รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการทำ “เกษตรแบบแปลงใหญ่”มาก และอยากให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะเห็นความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการปรับเกณฑ์   การทำเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากแปลงขนาด L แล้ว ยังมีขนาด S และ M โดยขนาด S คือ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 30 คนขึ้นไปและมีพื้นที่ 300 ไร่ขึ้นไป เป็นต้น มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของพื้นที่และเกษตรกร โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีผู้จัดการแปลง และผู้ดูแลในแต่ละเรื่อง อาทิ  ด้านเมล็ดพันธุ์ ด้านศัตรูพืชโรคพืช ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และปุ๋ย โดยทั้ง 2 จังหวัดมีเกษตรกรให้ความสนใจเดินทางมายื่นทำเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นจำนวนมาก (เกินความคาดหมาย) จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจเช็คความพร้อมว่า  แต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ และมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างไร…

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

ข้อมูลภาพและข่าวโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์