ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการ  ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ทำนาแปลงใหญ่" จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน “การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์” ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอบ้านด่าน แหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ หมู่บ้านบ้านตะครอง และบ้านเกษตรบูรณะ จังหวัดบุรีรัมย์

            โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560” (นาข้าว) ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังปัญหา (แก้ไข) แนวทางความช่วยเหลือจากส่วนราชการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

            การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

    1) กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ต.บ้านด่าน มีพื้นที่ 1,007 ไร่ มีสมาชิก จำนวน 100 ราย

    2) กลุ่มผลิตข้าวดินภูเขาไฟ ต.ห้วยราช มีพื้นที่ 1,141 ไร่ มีสมาชิก จำนวน 105 ราย

     3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง มีพื้นที่ 307 ไร่ มีสมาชิก จำนวน 30 ราย

    4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ต.สะแกโพรง อ.เมือง มีพื้นที่ 1,901 ไร่ มีสมาชิก จำนวน 100 ราย

            สำหรับ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมโครงการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 108 แปลง พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ เกษตรกรต้องรวมกันได้ 30 ราย มีพื้นที่การทำนารวมกัน     ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ สมาชิกต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และต้องมีเอกสารสิทธิ์ของตัวเอง ทั้งอยู่ในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และควรคัดเลือกพื้นที่มีแหล่งน้ำชลประทาน

            อีกทั้งการดำเนินงานต้องบรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน คือ  1.) ลดต้นทุนการลิตลงอย่างน้อย 20 %

                  2.) เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้อย่างน้อย 20 %         3.) ผลผลิตที่ออกมาต้องได้มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์     

                  4.) มีการเชื่อมโยงการตลาด                           5.) มีการบริหารจัดการกลุ่ม

            การรวมกลุ่มของเกษตรกรให้อยู่ในรูป “การทำนาแบบแปลงใหญ่” เกษตรกรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน  การบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ จะทำให้วิถีชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้ข้าวมีราคาที่ดีเหมาะสมเชิงศักยภาพต่อไป

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

ข้อมูลภาพและข่าวโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์