336055.jpg

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรอินทรีย์ในงาน Yasothon Organic Fair 2016 โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียื การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรียื และการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดจากผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเยี่ยมชมงานอย่างล้นหลาม

  ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด : ภาพ/ข่าว