Screenshot 2021 04 08 080410

เปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความเค็ม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกในช่วงแล้ง

news 20210407re