H

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

page 

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ บ้านฟากห้วย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในวันนี้

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตของชาวนาไทย เนื่องจากในปัจจุบันวิถีการทำนาปลูกข้าวของชาวนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนได้เลือนหายไป กรมการข้าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย การจัดงานในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดพิธีกรรมทำขวัญข้าว การบูชาพระแม่โพสพ การเสวนาวัฒนธรรมด้านข้าวและวิถีชาวนา การจัดนิทรรศการวิวัฒนาการเครื่องมืออุปกรณ์ การทำนาข้าวในยุคต่าง ๆ การสาธิตการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว นิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนและการแข่งขันตำข้าว ผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 

                                                             ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก : ภาพ/ข่าว