140563 03  

กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติที่ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

        140563 04 140563 01

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กรมการข้าว นำโดยรองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และทีมงานกองวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติที่ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบและจำแนกความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้องค์ความรู้ด้านข้าว และสาขา เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ด้านประมวลผลภาพ (Image Processing) รวมถึงองค์ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)