ประชมศนย2563 200319 0028

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น ๓ ตึกกรมการข้าว โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ดำเนินการประชุม

1

โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเพื่อทราบ การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๒๓ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๓ ปฏิทินการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๓ การนําเสนอผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์และการสร้างโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม และการจัดทําคําของบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๑๕

2

ส่วนในเรื่องสืบเนื่องและเรื่องอื่น ๆ มีดังนี้ หลักเกณฑ์การประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและศูนย์วิจัยข้าวที่มีพัฒนาการดีเด่น และศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ของบสําหรับซ่อมแซมรั้วลวดหนามรอบศูนย์ฯ เป็นต้น

3

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ