09092019 09

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณปี 2562"
ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณปี 2562" ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย และมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นผู้วัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้

09092019 03 09092019 04

โดยภายในงานวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 มีการบรรยายเรื่อง คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวสี,บรรยายเรื่อง “ข้าวลืมผัว” จากตํานานและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ ,บรรยายเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวสีในศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง, บรรยายเรื่อง นานาพรรณข้าวสี อัญมณีถิ่นอีสาน กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

09092019 01 09092019 02

โดยภายในงานวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 มีการเข้าชมผลงานภาคนิทรรศการข้าวและแผ่นภาพงานวิจัยที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกห้องสัมมนาหลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางและการเตรียมรองรับตลาดข้าวเฉพาะในเวทีโลก,มาตรฐานสินค้าข้าวไทย และการเสวนาเรื่อง มหัศจรรย์ข้าวสีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าว และมีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการ พนักงานราชการของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศประจำปี  2562 ภายใต้ชื่องาน "กึ้ดเติงยิ่งแล้ว ปี้แก้วลาโต้ง"

09092019 05 09092019 08

ในงานวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 มีการมอบนโยบาย/บรรยายพิเศษเรื่อง ที่ศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าว ประจําปีงบประมาณ 2564 โดย นายสถาพร ตันพวิสิฏฐ์ ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว, ถาม - ตอบ เกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยปี 2564 และสรุปผลการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจําปีงบประมาณ 2562 และพิธีปิดการประชุมโดย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

09092019 07 09092019 06

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ