09092019 3

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัยและฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัยและฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธาน

09092019 1

โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่อง

๑.การสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

๓.ประชุมนโยบายและลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)

๔.รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๕.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๒๒

๖.ผลการดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ปี ๒๕๖๒ และแผนการดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี ๒๕๒๓

๗.แผนงาน/โครงการวิจัยปี ๒๕๖๓ และข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๘.การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว

๙.การจัดทําตัวชี้วัดของกองวิจัยและพัฒนาข้าว

๑๐.การจัดทํารายงานประจําปี ๒๕๖๒

09092019 2

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ