29042019 4

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว"

29042019 1 

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว" วันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 ณห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จันทบุรี

29042019 2

29042019 3

55530