t1

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

1

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2559 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยมี Dr. Bruce Tolentino, Deputy Director General (Communication and Partnerships)ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางความร่วมมือกันใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าว คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าวได้หารือแนวทางการวิจัยในหลายหัวข้อ เช่น การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรเพื่อทำนายผลผลิตข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เป็นต้น

2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว และนักวิจัยฝ่ายIRRI ได้วางแผนเบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมการข้าว ทั้งในการส่งนักวิจัยรุ่นเยาว์ของกรมการข้าวมารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ IRRI จัดเป็นประจำ รวมถึงวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติที่กรมการข้าวมีแผนจะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการมารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วนักวิจัยของ IRRI ยังได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวที่เก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อพันธุกรรมข้าวไว้มากถึง 120,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพัฒนาอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลในไร่นาขนาดเล็ก รวมถึงสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยในการศึกษาวิจัยและประเมินลักษณะทางกายภาพและสรีรวิทยาของข้าวที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในปริมาณมาก (high-throughput phenotyping equipment) ที่ใช้หลักการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยคลื่นแสงหลายคลื่นแสง

และในโอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะยังได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture, DOA) และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines Rice Research Institute, PhilRice) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน Bureau of Plant Industry (BPI) โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาข้าวกับเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Mr. Edilberto M. De Luna ผู้ช่วยเลขาธิการ DOA และผู้ประสานงานโครงการข้าวและข้าวโพด  Mr. Joell H. Lales หัวหน้างานพัฒนาแผนงานและโครงการ สำนักงานวิจัยการเกษตร (Bureau of Agricultural Research)  Dr. Calixto Protacio ผู้อำนวยการ PhilRiceและ Dr. Vivencio Mamaril เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Office, PVPO) และงานบริการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ (National Seed Quality Control Services, NSQCS) รวมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ BPI – NSQCS  การประชุมดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวต่อไป.