43655

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2561

21122018 1

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2561วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น ๓ กรมการข้าว โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธาน21122018 2


โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่อง สรุปผลการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ,ประกาศ อ.ก.พ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ ,ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งผู้แทนกรมการข้าว,โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ,เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ,เรื่องสืบเนื่อง ,ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓,คําของบประมาณงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ,การประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,แผนการผลิตพร้อมงบประมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ,รายงานผลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก  ,ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในนาข้าว นําเข้าโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ญี่ปุ่น, แผนงาน/โครงการและงบประมาณโครงการพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๑๒,โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒,โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,กองทุน ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์

21122018 3

ทั้งนี้ในการประชุมยังได้มีการประกาศผลการประกวดถังรีไซเคิลกองวิจัยและพัฒนาข้าว รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย และฝ่ายบริหารทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ