181105 0006

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2561

01 1

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2561วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ุ โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธาน

01 2

โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่องประกาศกรมการข้าว ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,กําหนดการถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจําปี ๒๕๖๑ ) , ขออนุญาตนํานักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ,เร่งรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,การแต่งตั้งที่ปรึกษากรมการข้าว ,การปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ,โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนในระบบเกษตรของประเทศไทยเพื่อนําเสนอต่อประธานกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ,ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ,การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,แผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พร้อมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ,ผลการพิจารณาข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ,การติดตามเร่งรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้จากการดําเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว กรมการข้าว ปี ๒๕๖๑ ,การขับเคลื่อนโครงการนําร่องเกษตรกรรมแม่นยําสูง (Precission Farming) ,การขับเคลื่อนโครงการเกษตรอัจฉริยะ ,การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว ,การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ และเรื่องอื่นๆ

01 3

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ