S 8177472654760

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2561

3 29062561

 

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธาน

โดยเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่องเร่งรัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าว รายงานรับรองการประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ กรอบงานวิจัย การปรับปรุงระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเรื่องอื่นๆ

 

4 29062561

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ