5816699

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 29062561

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดรประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม

2 29062561

การจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 ได้มีการมอบนโยบายและทิศทางการทำงานของกรมการข้าว พร้อมเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปี 2561 คือนายรณชัย ช่างศรี ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ, นายวิชัย เร่งมีศรีสุข ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และมอบโล่รางวัลบริบูรณ์สัมฤทธิ์ ประจำปี 2560 แก่นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

7 29062561

 โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิจัยข้าวอย่างไร ให้ก้าวทันเทคโนโลยียุค 4.0” โดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ “เส้นทางนวัตกรรมจากแป้งข้าว สู่การต่อยอดธุรกิจแป้งเด็ก Reiscare และ แป้งเครื่องสำอาง Lady Audrey” โดย คุณวาทิน วงศ์สุรไกร กรรมการผู้จัดการบริษัทเส้นหมี่ ชอ เฮง และบริษัทเนอเชอร์แคร์ จำกัด และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและผลงานภาคนิทรรศการและแผ่นภาพของนักวิจัยและพัฒนาข้าว และการมอบนโยบาย/บรรยายพเิศษ โดย ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดกีรมการข้าว พร้อมพิจารณารางวัลภาคบรรยายและภาคแผ่นภาพ และมอบรางวัลภาคบรรยายและภาคแผ่นภาพ

                5 29062561 6 29062561

สุดท้ายของการจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 ได้มีการประเมินและสรุปผลการประชุมและพิธีพิธีปิดการประชุมโดยรองอธิบดีกรมการข้าว  นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธาน
  

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ