03

กองวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 2561” ณ อาคารกรมการข้าว

01

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ก องวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 2561”  ณ อาคารกรมการข้าว

02

ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561
และได้ถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

 

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน