9529

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2/2561

789789

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นประธาน

ภาพ/รายงาน นายชัยณรงค์ อรุณฑสินธุ์

978