45275

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1/2561

 15012561

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 

ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นประธาน

ภาพ/รายงาน นายชัยณรงค์ อรุณฑสินธุ์