S 7207363933216

ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวคนใหม่ นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ มาปฏิบัติงานวันแรก

S 7207360885674

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ เดินทางมาปฏิบัติงานวันแรก โดยนายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ได้เดินไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบภายในกรมการข้าว

S 7207360802037

หลังจากนั้นนายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบช่อดอกไม้แก่ นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันร่วมถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน