talk506092560

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” เมื่อวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

talk06092560

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดเสวนาเรื่อง“ประสบการณ์ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งดำเนินรายการโดย นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว และนางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้คือผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่, นางสาวรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์  นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ, นางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นางอรสา วงษ์เกษม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นายปรีชา จำปาเงิน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ,นางชลลดา เสียงใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

talk206092560

talk306092560

โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอย่างไรให้มีความสุข มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติอย่างไร และการดำเนินชีวิตทำอย่างไรจึงเกิดความสุขเมื่อเจอกับปัญหา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนได้เช่นกัน

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ รายงาน/ภาพ