talk406092560

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๓ วัน

saminar2017

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๓ วัน โดยมีนายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในการวิจัยและพัฒนาข้าวด้านต่างๆ ได้แก่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าวงานปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยาเทคโนโลยีชีวภาพเขตกรรม เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ อารักขาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวประกอบด้วยผลงานวิจัย จำนวน20 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สิ้นสุดแล้วของนักวิจัย จากกองวิจัยและพัฒนาข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

seminar2017 1

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาผลงานวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการ ตลอดจนงานบริการเกษตรกรด้านต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ได้รับทราบและเข้าใจในผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถอภิปรายปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปีนี้ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ดร. จิรพงษ์ ใจรินทร์ ได้รับรางวัล Outstanding Rice Scientist จาก ASEAN Rice Science and Technology Ambassadors Award จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ในงานวาระครบรอบ ๕๐ ปี สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ดร. จิรพงษ์ เป็นผู้ที่อุทิศตนในกับงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถมามากกว่า ๒๐ ปี มีผลงานโดดเด่นค้นพบยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโยลีสู่เกษตรกรร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ณ โอกาสนี้ กองวิจัยและพัฒนาข้าว เห็นสมควรได้รับการยกย่องและแสดงความยินดีกับ ดร. จิรพงษ์ ใจรินทร์ เพื่อเป็นแบบอย่างทีดีแก่นักวิชาการและบุคลากรด้านข้าว ของกรมการข้าว ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงงานด้านข้าว และชิมช๊อปผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวด้วย

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ภาพ