20526028 10155459796901878 2893742512622237840 n

ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ ได้รับรางวัล (Rice Science and Technology Ambassador: สาขานักวิทยาศาสตร์ข้าวดีเด่น)

asean50

S 5152877

S 5152878

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับรางวัล (Rice Science and Technology Ambassador: สาขานักวิทยาศาสตร์ข้าวดีเด่น) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในงาน ASEAN 50th Anniversary Celebration recognizes rice farmers and scientists ที่สำนักหอประชุมสำนักงานจัดการทรัพยากรดินและน้ำ จังหวัดเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมานี้

โดยดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ เป็นนักวิจัยข้าวที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมากมายที่ทำงานให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งท่านเชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาและการเพาะพันธุ์โมเลกุล เขาได้อุทิศเวลามากกว่า 20 ปีในการให้บริการในฐานะนักวิจัยเพื่อค้นคว้ายีนต้านทานต่อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าว,การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถผลิตได้มากขึ้นโดยมีปัจจัยการผลิตน้อยลง การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับนวัตกรรมในการปลูกข้าวและการจัดการสารอาหาร ชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหลายร้อยคนได้เรียนรู้วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวในขณะที่เพิ่มผลผลิตและผลกำไรโดย ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ และทีมงานนักวิจัยของเขาได้จัดทำขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีในประเทศไทย

ลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ /รายงาน