DSC0814h3

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560

news28

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นประธาน

news28 1

ลัดดาวัลย์ ภาพ/รายงาน