S 7110717

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  ในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560-2564

25

กรมการข้าว ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีความร่วมมือร่วมกัน ในการจัดทำโครงการ Stocktaking Climate Change Adaptation activities for the Agriculture Sector in Thailand

โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนและรวบรวมแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว (Adaptation) ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560 – 2564 ตลอดจนหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยใช้วิธี Multi-Criteria Analysis (MCA) เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกหรือเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวในภาคเกษตร ในมิติต่างๆ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560 2564 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารกรมการข้าว โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ /รายงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ /ภาพ