S 4571180

นายสุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว

S 4571180

S 4571181นายสุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 12,  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก, อธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลถวายรายงาน และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ถวายพวงมาลัยข้อพระกร กิจกรรมภายในงานนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตร และเสด็จทอดพระเนตรการผสมพันธุ์ข้าวเป็นต้น

นายสุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว /ภาพ

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ /รายงาน