2017 05 31 8 59 07

กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

22

กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

               กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30– 31 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ และให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการของกรมการข้าวด้วยความสนใจ สำหรับหัวข้อการจัดนิทรรศการประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) ข้าวเจ้าพันธุ์ดอกข่า 50 และพันธุ์สังฃ์หยดพัทลุง

นายญาณวุฒิ ทบด้าน รายงาน/ภาพ