2017 05 30 8 50 49

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัด การประชุมเรื่อง "โครงการนำร่องผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงศูนย์ข้าวชุมชุน"

21

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัด การประชุมเรื่อง "โครงการนำร่องผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงศูนย์ข้าวชุมชุน" ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 พฤษภาคม 2560 ที่ สถาบันวิทยาศาตร์ข้าวแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจ 26 คน โดยมี ดร. รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์เป็นประธานโครงการ ชี้แจงโครงการ แผนการปฏิบัติงาพร้อมและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์แก่นักวิจัยที่อยากจะนำเทคโนโลยีนี้ไปต่อยอด ผลิตเป็นชีวภัณฑ์เพื่อขยายผลให้เกษตรกรใช้เพื่อเป็นทางเลือกเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในศูนย์ข้าวชุมชนไปใช้ได้อย่างเพียงพอ

นายสิทธิ์ ใจสงฆ์ ภาพ/ข่าว