2017 05 24 8 51 39กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว”รุ่น ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

news20

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่น ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

             นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่น ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๔๐ ราย ทั้งนี้การฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดแล้วจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

นายญาณวุฒิ ทบด้าน รายงาน/ภาพ