S 737322

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย”

19

 กรมการข้าวโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับสำนักผู้เชี่ยวชาญได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนี้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย”เพื่อพัฒนาบุคลากรนักวิจัยด้านข้าวของสปป.ลาวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะตรงตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มีนักวิจัยด้านข้าวจาก สปป.ลาว เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๒ ราย ในการนี้นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

ดร.วราพงษ์  ชมาฤกษ์ รายงาน/ภาพ