03333

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2560 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

 

0111111

      กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2560 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน และนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุง และคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธิ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมศัตรูข้าว และการแปรรูปข้าวของกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อกำหนดแนวทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาหรือนิทรรศการนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยข้าวไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในกรมการข้าวตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอก กรมการข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าว รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าว วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

      ภายในงานมีการจัดผลงานภาคนิทรรศการและแผ่นภาพของนักวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 21 เรื่อง วิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ จำนวน 17 เรื่อง ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจาก ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยข้าวไทยในยุคไทยแลนด์ 4. 0” และ อาจารย์ถาวร โชติชื่น
- รองนายกรัฐมนโท รายการสภาโจ๊ก
- ผู้ดำเนินรายการ MONEY TALK TNN
- วิทยากรรายการวิทยุ ทอล์คโชว์โซไซตี้ FM 100.5 วันจันทร์ 21.00 - 23.00
และการเสนอนโยบายงานวิจัยข้าวของกองวิจัยและพัฒนาข้าว โดยนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และในช่วงสุดท้ายได้มีพิจารณารางวัลภาคบรรยายและภาคแผ่นภาพให้กับผู้ที่ชนะการนำเสนอ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่ชนะด้วย

ลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ /รายงาน

วชิรวิทย์ บุญสุข กลุ่มประชาสัมพันธ์  /ภาพ