H

ปลัด กษ.และกรมการข้าวร่วมซ้อมย่อยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น.

 

9669

ปลัด กษ.และกรมการข้าวร่วมซ้อมย่อยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีซ้อมย่อยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ นำโดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและหาบเงิน พระโคเพิ่มและพระโคพูล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลรองอธิบดีกรมการข้าว และนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นรองอธิบดีกรมการข้าวข้าร่วมซ้อมพระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง และจะมีพิธีซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ โดยมีฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา เวลา 08.19-08.59 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญเกษตรกรต้อนรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังมาถึง

สำหรับปีนี้กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ฤดูนาปี 2559 ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม จำนวน 11 พันธุ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ปทุมธานี1, พันธุ์สังข์หยดพัทลุง, พันธุ์ กข41, พันธุ์ กข57, พันธุ์ กข61, พันธุ์ กข6, และพันธุ์ กข69 หรือทับทิมชุมแพ และข้าวไร่ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม, พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ลืมผัว)  ทั้งนี้ได้ใช้พันธุ์ข้าวหอมดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม บรรจุกระบุงเพื่อใช้หว่านในพระราชพิธี ส่วนพันธุ์ข้าวอื่นๆ ที่เหลือจะบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

.

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา:ภาพ/ข่าว