คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. 64  และ เล่มจัดสรรงบ 64 ยอดทั้งปี (100%)  ฉบับที่ 1 รายแผนงาน/โครงการ  และฉบับที่ 2 ตามสถานที่ดำเนินงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1MPCKrO9w9iVAGEFN3Eyr1HwzdzQ31vyu?usp=sharing