ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563

(World’s Best Rice Award 2020)

ข้าวหอมมะลิ ของประเทศไทยได้รับรางวัล ปี 2563 หรือ “World’s Best Rice Award 2020”จากการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conferenceครั้งที่ 12 จัดโดย The Rice Traderประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

Pages from Worlds Best Rice Award 2020