cats

GAP พืชอาหาร

การผลิตพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่นพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร

การผลิตพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่นพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร รวมถึงทุกขั้นตอนของการผลิตในระดับฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมในการบริโภค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF