การศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่ายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  bph4  มีตำแหน่งอยู่บนบริเวณส่วนปลายสั้นของโครโมโซม 6

การศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่ายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  bph4  มีตำแหน่งอยู่บนบริเวณส่วนปลายสั้นของโครโมโซม 6 แต่ตำแหน่งที่ชัดเจนยังไม่สามารถกำหนดได้ เพื่อหาตำแหน่งของยีนดังกล่าว ได้คัดเลือกโมเลกุลเครื่องหมายชนิด  simple  sequence  repeat (SSR)  ครอบคลุมระยะห่างตั้งแต่  0.0  - 63.4 cm บนโครโมโซม 6 ใช้สำรวจต้นข้าวกลุ่มต้านทานและอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กลุ่มละ 15 ต้น จากประชากรข้าวชั่วที่ 2 ของคู่ผสม TN1/Babawee จำนวน 95 ต้น และ Babawee/ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 78 ต้น จากการวิเคราะห์พบโมเลกุลเครื่องหมาย RM586 มีความสัมพันธ์กับกลุ่มต้านทานและอ่อนแอ คัดเลือกโมเลกุลเครื่องหมายที่มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับ RM586 เพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนของยีนต้านทาน bph4 จากนั้นจัดทำแผนที่ยีนและการวิเคราะห์ QTL analysis ของประชากรข้าวชั่วที่ 2 จำนวน 95 และ 78 ต้น พบว่า ยีนต้านทาน bph4 มีตำแหน่งอยู่ระหว่างโมเลกุลเครื่องหมาย RM589 และ RM586 ซึ่งโมเลกุลเครื่องหมายดังกล่าวสามารถอธิบายลักษณะต้านทานได้ร้อยละ 58.8 – 70.1 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นอกจากนั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า ยีนต้านทานที่เป็นยีนด้อยอาจกลับกลายเป็นยีนเด่นได้ เมื่อพื้นฐานพันธุกรรมของคู่ผสมแตกต่างกัน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด