2017-05-08_13-11-13.jpg

จากงานวิจัยท้องถิ่น สู่การปฏิบัติที่ได้ผล ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย สารเคมี เพิ่มผลิตผลข้าว ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้ง จากการปลูกข้าวเดิมที่เป็นหนี้

จากงานวิจัยท้องถิ่น  สู่การปฏิบัติที่ได้ผล  ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย สารเคมี เพิ่มผลิตผลข้าว ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้ง จากการปลูกข้าวเดิมที่เป็นหนี้ ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น นายจรัญ และนางมาลัย จุ้ยเจ๊ก สองสามี – ภรรยา เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านวังประดู่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในพื้นที่ 100 ไร่ มีสมาชิกกลุ่ม 22 ราย พื้นที่ปลูกข้าวในกลุ่มรวม 740 ไร่ จำหน่ายผลผลิตให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ส่วนใหญ่ปลูกข้าวด้วยวิธีหว่านน้ำตมทั้งสองตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวกับกรมการข้าว ทำแปลงทดลอง 2 ครั้ง คือ ฤดูนาปรัง ปี 2551/52 และฤดูนาปี 2552 โดยเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ส่งวิเคราะห์ จากข้อมูลดินพบว่า พื้นที่นี้เป็นชุดดินเชียงราย วิเคราะห์แล้วมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0-5.3 อินทรียวัตถุ 1.5 % ฟอสฟอรัส 3 ppm และโพแทสเซียม 4 ppm นางมาลัย จุ้ยเจ๊ก เล่าให้ฟังว่า “การปลูกข้าวในอดีตที่ผ่านมา มักไม่มีรายได้เหลือเก็บและเป็นหนี้ มีรายจ่ายมากมายจากการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งนับวันจะมีราคาแพงขึ้นทุกปี” เช่น ในปี 2551 ราคาปุ๋ยเคมีแพงมาก ทำให้ชาวนาเลือกใช้สูตรปุ๋ยเคมีที่ไม่สอดคล้องกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินที่ข้าวต้องการ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เดิมเคยมีปัญหาการเกิดโรคขอบใบแห้งอยู่บ้างแล้วและใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อการเกิดโรคนี้ ดังนั้น เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินไป จึงมักทำให้ต้นข้าวอ่อนแอและเกิดการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรค นั่นคือเหตุผลของการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

วีดีโอสัมภาษณ์เกษตรกร "วังประดู่โมเดล"

http://www.youtube.com/watch?v=i61yGkh6p48
เรื่อง การใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน ตอนที่ 1
 
http://www.youtube.com/watch?v=yefjZlGefFE
เรื่อง การใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน ตอนที่ 2


เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

  - วังประดู่โมเดล วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว จากการใช้ปุ๋ยและการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ผล
  - การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย ทีมนักวิจัยกรมการข้าว
  - โครงการการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว