ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 107 ล้านไร่ มีพื้นที่การทำนามากที่สุดในประเทศไทย แต่ชาวนาในภาคนี้ มักปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 107 ล้านไร่ มีพื้นที่การทำนามากที่สุดในประเทศไทย แต่ชาวนาในภาคนี้ มักปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก   เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ เนื่องจากสภาพดินโดยทั่วไป  มักเป็นดินทราย ทรายปนร่วน โดยทั่วไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สูญเสียอินทรียวัตถุได้ง่าย และอีกร้อยละ 17 ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็มร่วมด้วย วิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์คือ การเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนซึ่งพืชต้องการใช้ในปริมาณมากและมักมีปริมาณ ไม่เพียงพอ  แต่เนื่องจากปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนมีราคาแพงขึ้นมากในปัจจุบัน ดังนั้น การใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน  ปอเทือง หรือพืชตระกูลถั่วอื่นๆ หว่านลงในแปลงนา จึงเป็นทางเลือกที่ดีของเกษตรกรซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่มีไนโตรเจนและธาตุอาหารที่จำเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของข้าวที่ปลูกในนาดินเค็ม ได้อย่างดีเยี่ยม ราคาถูก ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในการให้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

        - บ้านซาด โมเดลนาดินเค็ม การใช้โสนอัฟริกัน + แกลบ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างดีเยี่ยมและยั่งยืน