ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ระบาด เขตภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง  และมีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ระบาด เขตภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง  และมีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้น โดยจากการรับรายงานจากศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดและป้องกันการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  กรมการข้าวจึงขอแนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ระบาด เขตภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้

อายุข้าว

วิธีปฏิบัติ

เหตุผล

น้อยกว่า 40 วัน

  • กรณีพบตัวเต็มวัย (ตัวแก่)ชนิดปีกยาว

 - กรณีพบตัวอ่อนระยะวัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 5 ตัว ต่อต้นขึ้นไป

  • กำจัดตัวแก่มาเล่นไฟตามบ้านและที่สาธารณะ โดยพร้อมเพรียงกันด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้สวิงโฉบ ใช้ใบตอง หรือวัสดุอื่นๆ ทาน้ำมันพืช หรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว หรือกาวเหนียว หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น

 - ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน (ยับยั้งการลอกคราบ) หรือ อิโทเฟรพรอกซ์ (ถูกตัวตาย) หรือ บูโพรเฟซิน + ไอโซโปรคาร์บ (ยับยั้งการลอกคราบ+ถูกตัวตาย) หรือ อิทิโพรล*(ชนิดดูดซึม)


  • เพื่อลดจำนวนตัวแก่ที่วางไข่ในแปลงนา
  • ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีฆ่าแมลงเนื่องจากตัวแก่ชนิดปีกยาวสามารถบินหนีไปได้และจะมีชีวิตได้ไม่เกิน 15 วัน
  • ไม่มีสารเคมีฆ่าแมลงใดๆ ที่สามารถทำลายไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้

 - ใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

 - ใช้พื้นที่ที่ใช้สารอิทิโพรล*ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปี ควรเปลี่ยนไปใช้สารเคมีฆ่าแลงที่แนะนำชนิดอื่น เนื่องจากแมลงอาจดื้อต่อสารชนิดนั้นแล้ว

40-60 วัน

 - พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวแก่ชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้น

 - ให้ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ได้แก่ อิโทเฟนพรอกซ์ (ถูกตัวตาย) หรือ อิทิโพรล*(ชนิดดูดซึม)

 - เนื่องจากบริเวณโคนต้นเป็นบริเวณที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่หนาแน่น

มากกว่า 60 วัน ถึง ออกรวง

 o หากพบตัวอ่อนและตัวแก่สีน้ำตาลเข้มถึงดำ จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้น

 o ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีฆ่าแมลง

 o ระบายน้ำออกจากแปลงนาให้ดินพอเปียก

 o สารเคมีฆ่าแลงไม่สามารถควบคุมปริมาณได้เนื่องจากจำนวนมากเกินกว่าที่จะควบได้ ประกอบกับจะมีการเลื่อนย้ายเข้ามาของแมลงจากแปลงใกล้เคียงตลอดเวลาจึงไม่คุ้มต่อการลงทุน

 o เพื่อให้สภาพแปลงนาไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยและมดสามารถขั้นมากัดกินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม