alt
1. นำเมล็ดข้าวสาลีแช่น้ำ 1 คืน  จากนั้นนำไปหว่านบนวัสดุเพาะในกระถางหรือตะกร้าที่สามารถระบายน้ำได้  วัสดุเพาะต้องระบายน้ำได้ดี และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

วิธีการเพาะข้าวสาลี

1. นำเมล็ดข้าวสาลีแช่น้ำ 1 คืน  จากนั้นนำไปหว่านบนวัสดุเพาะในกระถางหรือตะกร้าที่สามารถระบายน้ำได้  วัสดุเพาะต้องระบายน้ำได้ดี และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
2. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย โดยอาจใช้กระบอกฉีดพ่น พอชื้น แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดไว้
3. วันรุ่งขึ้น เปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ รดน้ำแบบวันแรกแล้วปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ดังเดิมทำเช่นนี้ทุกวันจนเห็นใบอ่อนข้าวสาลีงอกออกมา จึงเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออก  
4. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย ทุกวัน แต่อย่าให้ชื้นมากเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราได้
5. เมื่อข้าวสาลีออกใบที่ 2 หรือสูงประมาณ 8 นิ้ว (ใช้เวลาประมาณ 10 วัน) สามารถตัดใบไปทำน้ำคั้นได้ โดยใช้กรรไกรสะอาดตัดเหนือดินประมาณ ½ นิ้ว
6. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย ต่อทุกวัน อีกประมาณ 5-7 วัน สามารถตัดใบไปทำน้ำคั้นรุ่นที่ 2 ได้อีกครั้ง

บทความโดย นางสุธีรา มูลศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง