ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว

 

ข้าวสาลีชนิดใช้ทำขนมปัง
Bread  Wheat
ข้าวสาลีชนิดใช้ทำมักกะโรนี
Durum  Wheat

          ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  และเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกร่วมระบบกับพืช ปลูกอื่นในฤดูหนาว  ข้าวสาลีที่ปลูกได้มีทั้งชนิดใช้แป้งทำขนมปัง Bread Wheat  และ ชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนี Durum Wheat
          แต่ข้าวสาลีพันธุ์รับรองที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนม ปัง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพไร่และสภาพนาอาศัยน้ำชลประทาน นับวันข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมาก ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งชีวิตประจำวันเป็นไปในลักษณะเร่งรีบ อุปนิสัยการบริโภค ต้องการเวลาในการปรุงอาหารที่รวดเร็ว ประกอบกับข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรต ในกลุ่มที่เรียกว่า Photosugar ซึ่งใช้เป็นอาหารเสริม   ปัจจุบันข้าวสาลีพันธุ์รับรองยังมีอยู่น้อย โดยเป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร จำนวน 6  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สะเมิง 1, สะเมิง 2, แพร่ 60, ฝาง 60  อินทรี 1 และอินทรี 2  และการให้ผลผลิตยังมีความแปรปรวนสูงขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ    การวิจัยและพัฒนาข้าวสาลีที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นหาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกร รมเบเกอรี่ แต่ปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านสุขอนามัย มีการใช้ประโยชน์จากข้าวสาลีเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อยก ระดับผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี ในด้านการพัฒนาพันธุ์พบว่ามีข้าวสาลีหลายสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง กว่าข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เช่น FNBW8112-2-3, SMGBWS85701, LARTC-BWS 95113, UBNBWS90017, SMGBWS87121, FNBW8310-1-SMG-1-1-1,  LARTC-WS95025 และ LARTC-BWS95204
           

บทความโดย นางสุธีรา มูลศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง