ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรโลกมากกว่า 3 พันล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา และยังเป็นอาหารเสริมของประชากรอีกประมาณ 2 พันล้านคน

ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรโลกมากกว่า 3 พันล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา และยังเป็นอาหารเสริมของประชากรอีกประมาณ 2 พันล้านคน ทวีปเอเชียอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นแผ่นดินแห่งตำนานเรื่องข้าว โดยมีหลักฐานต่างๆ ในทวีปเอเชียมีการปลูกข้าวมานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตข้าวโลกจะมีการผลิตและการบริโภคอยู่ในทวีปเอเชีย จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2541 พื้นที่การปลูกข้าวทั่วโลกมีประมาณ 969.6 ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 596.5 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นพื้นที่การปลูกข้าวในทวีปเอเชียประมาณ 865.6 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 540.6 ล้านตัน และประชากรในทวีปเอเชียจะมีการบริโภคข้าวรวมถึง  464.1 ล้านตัน โดยมีการบริโภคโดยเฉลี่ย 86.6 กิโลกรัมข้าวสารต่อคนต่อปี (IRRI, 2001) สำหรับประเทศไทย มีพื้นที่การปลูกข้าวทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปังประมาณ 61.9 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 22.8 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2541 และเพิ่มเป็น 62.8 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 23.4 ล้านตัน ข้าวเปลือก ในปี พ.ศ. 2543 โดยประชากรของประเทศไทยมีการบริโภคข้าวเฉลี่ยโดยประมาณ 101 กิโลกรัมข้าวสารต่อคนต่อปี (Maclean et al., 2002) ลดลงจาก 30 กิโลกรัม เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการทำให้ใช้ข้าวในการบริโภคปีละ 8.9 ล้านตันข้าวสาร หรือ 13.1 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปขายในตลาดการค้าข้าวโลกเพื่อใช้เป็นอาหารประชากรโลก โดยในปี พ.ศ. 2544 มีปริมาณการส่งออกรวม 7.5 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 11 ล้านตันข้าวเปลือก (อัมพร , 2545)

แหล่งอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร. 2541. วิวัฒนาการพันธุ์ข้าวไทย. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร. หน้า 8.