ประกาศ : แจ้งงดจอดรถจักรยานยนตร์ภานในบริเวณจุดจอดรถบริเวณทางออกด้านหลังประตูกลางกรมการข้าว

S 13221901