S 14188560

ขอเชิญเที่ยวชมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยกรมการข้าวร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่งานวิจัยข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นนิทรรศการโครงการวิจัยที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งในด้านการพัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูง บ้านเล็กในป่าใหญ่ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าว การกระจายเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี จนกระทั่งนำไปผลิตในพื้นที่ดินของตน สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้าวพันธุ์รับรองใหม่ ประจำปี 2560 ข้าวที่คาดว่าจะรับรอง ประจำปี 2561 ข้าวเพื่อสุขภาพต่างๆ และแปลงสาธิตการปลูกข้าว ตลอดจนหมุนเวียนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อสุขภาพของกรมการข้าวและเกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่จำหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ

โดยกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

activity1 Page 3