หน่วยงานส่วนภูมิภาค

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มในการทำงาน (Cluster) สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่าย (Network) ใน 7 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ได้แก่ กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน (5 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง (3 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคกลาง (4 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก (3 ศูนย์) กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(4ศูนย์) และกลุ่มศูนย์วิจัยภาคใต้ (4 ศูนย์) ดังนี้

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว     

ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว

ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว

ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว

ภาคตะวันออก

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

 map

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ